Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Voorbehoud

Bouwkundige Keuring Voorbehoud

Als je een huis wilt kopen, dan worden er een aantal clausules opgenomen in het voorlopig koopcontract. Bouwkundige keuring onder voorbehoud is hier één van. Heel eenvoudig gesteld betekent deze clausule dat de koper van aankoop mag afzien als er bij een bouwkundig of bouwtechnisch onderzoek zaken aan het licht komen die niet eerder bekend waren. Wat een bouwkundige keuring voorbehoud clausule precies inhoudt en wat de consequenties zijn kun je lezen op deze pagina.

Wat is een bouwkundige keuring onder voorbehoud?

Zowel de koper als de verkoper van een woning hebben rechten en plichten. Zo is de verkoper verplicht om alle relevante informatie te delen, de koper heeft dan weer de verplichting om gedegen onderzoek uit te voeren. De bouwkundige keuring voorbehoud clausule is een belangrijk onderdeel van het voorlopig koopcontract. Een bouwkundige keuring voorbehoud is een clausule in een koopovereenkomst voor onroerend goed. Deze clausule biedt de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er ernstige gebreken of tekortkomingen zijn aan het pand. De bouwkundige keuring wordt meestal uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige of inspecteur.

Hoewel het maatwerk betreft omvat een bouwkundige keuring voorbehoud normaal gesproken de volgende elementen:

  1. Inspectieperiode: De koper heeft een bepaalde periode, meestal een paar weken, om de bouwkundige keuring te laten uitvoeren na ondertekening van de koopovereenkomst.
  2. Kosten: De kosten van de bouwkundige keuring zijn meestal voor rekening van de koper.
  3. Rapportage: De bouwkundige inspecteur zal een gedetailleerd rapport opstellen waarin de staat van het pand wordt beschreven, inclusief eventuele gebreken, tekortkomingen, en de geschatte kosten van herstel.
  4. Onderhandelingen: Als er gebreken worden geconstateerd, kunnen de koper en verkoper onderhandelen over wie verantwoordelijk is voor de reparaties of over de prijsaanpassingen op basis van de bevindingen van de keuring.
  5. Ontbinding: Als de koper niet tevreden is met de uitkomst van de bouwkundige keuring, kan deze de koopovereenkomst ontbinden binnen de overeengekomen termijn, zonder boete of verlies van de aanbetaling.

Het doel van een bouwkundige keuring voorbehoud is om de koper te beschermen tegen onverwachte en kostbare problemen met het onroerend goed. Het stelt de koper in staat om het risico te minimaliseren en biedt ruimte voor onderhandelingen met de verkoper voordat de verkoop definitief wordt.

Zo werkt voorbehoud bouwkundige keuring

Hoe werkt voorbehoud bouwkundige keuring? Dit is in het kort de werkwijze:

1. Ondertekening van de koopovereenkomst

Nadat koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen over de prijs en de voorwaarden van de verkoop, wordt een koopovereenkomst opgesteld en ondertekend door beide partijen. Deze overeenkomst bevat meestal de clausule voor het voorbehoud van de bouwkundige keuring.

2. Inspectieperiode

De overeenkomst bepaalt een specifieke periode waarbinnen de koper de bouwkundige keuring kan laten uitvoeren. Deze periode kan variëren, maar is meestal 2 tot 4 weken.

3. Het inschakelen van een bouwkundig inspecteur

Binnen de aangegeven inspectie periode huurt de koper een onafhankelijke bouwkundig inspecteur in om het onroerend goed te inspecteren. Deze inspecteur onderzoekt het pand grondig en rapporteert over eventuele gebreken, tekortkomingen of andere relevante zaken.

4. Rapportage

De bouwkundige inspecteur stelt een rapport op dat de bevindingen van de inspectie documenteert. Dit rapport kan variëren van enkele pagina’s tot een uitgebreid document, afhankelijk van de complexiteit van de inspectie.

5. Beoordeling van het rapport

Na ontvangst van het inspectierapport, beoordeelt de koper de bevindingen. Als er ernstige gebreken of tekortkomingen zijn die de koper zorgen baren, kan de koper onderhandelen met de verkoper over mogelijke reparaties of prijsaanpassingen.

6. Beslissing om door te gaan of te ontbinden

Binnen de inspectie periode moet de koper beslissen om de aankoop zoals gepland voort te zetten. Het is ook mogelijk de overeenkomst te ontbinden, of verdere onderhandelingen te voeren met de verkoper.

7. Ontbinding

Als de koper besluit om de koopovereenkomst te ontbinden, dan kan dit worden gedaan binnen de overeengekomen inspectie periode volgens de voorwaarden van de clausule. In de meeste gevallen kan de koper de overeenkomst ontbinden zonder boete.

Voorbehouden in koopcontract

Voorbehouden in een koopcontract zijn bepalingen die specifieke voorwaarden stellen waaraan moet worden voldaan voordat de koop van een onroerend goed definitief wordt. Deze voorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van de overeenkomst en de onderhandelingen tussen de koper en de verkoper. Hier zijn enkele veel voorkomende voorbehouden in koopcontracten:

  1. Financieringsvoorbehoud: Dit voorbehoud houdt in dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als de benodigde financiering verkregen wordt om de aankoop van het onroerend goed te financieren. De koper moet binnen een bepaalde periode aantonen dat de financiering niet is geregeld.
  2. Bouwkundige keuring voorbehoud: Zoals eerder beschreven, geeft dit voorbehoud de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden als uit een bouwkundige keuring blijkt dat het onroerend goed ernstige gebreken of tekortkomingen heeft.
  3. Voorbehoud verkoop eigen woning: Als de koper de huidige woning nog moet verkopen voordat de nieuwe woning gefinancierd is, kan er een voorbehoud van verkoop van de eigen woning in het koopcontract worden opgenomen. Dit voorbehoud geeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden als hij zijn huidige woning niet binnen een bepaalde periode kan verkopen.
  4. Voorbehoud van overige zaken: Dit kan diverse voorwaarden bevatten, zoals de goedkeuring van bepaalde vergunningen, milieucontroles, de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, of andere specifieke voorwaarden die de koper en de verkoper overeenkomen.
  5. Wettelijke voorbehouden: In sommige gevallen kunnen lokale wetten en regels bepaalde voorwaarden en verplichtingen opleggen aan zowel kopers als verkopers, zoals de verplichting om een energielabel te verstrekken of informatie over asbest te delen. Deze wettelijke voorwaarden worden meestal automatisch opgenomen in het koopcontract.

Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan binnen de overeengekomen termijn, dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden zonder boete of verlies van de aanbetaling, afhankelijk van de specifieke bepalingen in het contract. Het is van groot belang dat alle voorwaarden en termijnen duidelijk worden vastgelegd in het koopcontract, zodat er geen misverstanden ontstaan. Het is ook verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen bij het opstellen en beoordelen van een koopcontract.

De voorwaarde bouwkundige keuring behoort tot de standaard clausules in een koopcontract. Als de verkoper hier niet aan mee wil werken, dan is dit een teken dat er mogelijk gebreken zijn. Als koper wil je zeker weten dat de woning in orde is, en dat je later niet met onvoorziene kosten wordt opgescheept.

Voorwaarde bouwtechnische keuring

De voorwaarde voor bouwtechnische keuring is over het algemeen wat strenger dan de voorwaarde voor bouwkundige keuring, hoewel beide termen vaak door elkaar worden gehaald. Bij een wat oudere woning zullen de maatstaven voor een bouwkundige keuring onder voorbehoud wat strenger zijn, omdat de kans op gebreken hoger ligt. Bespreek met de makelaar en hypotheekadviseur wat de beste gang van zaken is.

Leave a Reply